การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

9 เมษายน 2561

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

3 เมษายน 2561

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

22 มีนาคม 2561

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

15 มีนาคม 2561

หลักการและเหตุผล

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม แล...

Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties

19 กุมภาพันธ์ 2561

งานเสวนาวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมเรื่อง “Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties” ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

30 มิถุนายน 2560

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ...

Education ICT forum 2018

25 เมษายน 2561

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

19 เมษายน 2561

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

...

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries”

24 พฤศจิกายน 2560

          The ITD policy dialogue aims to the region’s leading public policy square for trade and investment...

ITD Research Forum 2017 : ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

20 กันยายน 2560

                    ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดการเสนอกรอบเชิงนโยบายและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทภาคการค้าระหว่างประเทศและภาคการ...

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

14 กันยายน 2560

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาส...

การสัมมนา “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries”

18 สิงหาคม 2560

          ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหร...

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

11 เมษายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD   นายมนู...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

10 เมษายน 2561

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เ...

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร

2 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 (เวลา 10.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และ...

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี

2 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 (เวลา 07.30 น.) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป พร้อมทั้ง สักการะพระภูมิเจ้าที่ และและร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหญ้าห...

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คุณกฤษฎาเปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้...

ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits for Cambodia IDP: Deploying Cluster Development Strategies in Special Economic Zones”

23 มีนาคม 2561

On 23 March 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization), ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits...