การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

30 มิถุนายน 2560

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

15 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

DATE: 15-16 June 2017 at Meeting Room H, 1st floor, United Nations Conference Centre, Bangkok,...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

6 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประ...

การฝึกอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

2 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ปัจจุบันการเปิดเสรีภาคบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ...

การฝึกอบรม เรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

25 พฤษภาคม 2560

การฝึกอบรม เรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

 

 

DATE: May 25-26, 2017 Meeting Room A, 1st United Nations Conference Centre, Bangkok, Thailand

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า“

16 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า“ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ...

ITD Research Forum 2017 : ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

20 กันยายน 2560

                    ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดการเสนอกรอบเชิงนโยบายและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทภาคการค้าระหว่างประเทศและภาคการ...

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

14 กันยายน 2560

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาส...

การสัมมนา “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries”

18 สิงหาคม 2560

          ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหร...

การสัมมนา เรื่อง “การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” (International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives)

26 กรกฎาคม 2560

การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย...

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2017

19 กรกฎาคม 2560

BACKGROUND:

      We are currently experiencing fundamental changes in the patterns of globalization which will hav...

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”

12 มิถุนายน 2560

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามั...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 4/2560

12 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน      ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสถา...

ITD ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

12 ตุลาคม 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี...

The Meeting between ITD and ERIIT

4 ตุลาคม 2560

On 4th October 2017, Mr. Santisouk Vilaychreun, Director General, Economic Research Institute for Trade (ERIT) and high level officials of ERIIT/MOIC and Dr.Kamalinne...

ITD จัดงานฝึกอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

2 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร Regional T...

ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2017

22 กันยายน 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ พัฒนา(องค์การมหาชน)หรือ ITD จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ITD Research Forum 2017 :ขับเคลื่อนนโยบา...

ITD จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

13 กันยายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ณ โรงแรมปทุมวันป...